Slags- og lejebetingelser

Disse salgs- og lejebetingelser finder anvendelse på køb af ydelser og leje af materiel på www.avplus.dk
www.avplus.dk ejes af Ravasound I/S,
CVR-nr. 36247185,
adresse Avedøreholmen 84, 2650 Hvidovre,
tlf. 26215228,
e-mailadresse info@avplus.dk.

Aftalerne indgås på dansk. 

 Lejebetingelser

1. Det lejede udstyr

Lejet udstyr må kun anvendes af lejer. Fremleje kan kun ske med udlejers skriftlige godkendelse. Det lejede må ikke uden udlejers skriftlige tilladelse medtages og/eller anvendes uden for  Danmark. Lejer må ikke være registreret i RKI og lejer skal være fyldt 18 år.


Lejen beregnes på grundlag af de til enhver tid af udlejer fastsatte lejepriser. Lejeperioden defineres som tidsrummet, hvor udstyret er reserveret og til rådighed for lejer, indtil udstyret er tilbageleveret på udlejers adresse. Se i øvrigt afsnit 5 ”Afhentning og tilbagelevering”. Første lejedag regnes fra det tidspunkt, hvor udstyret er reserveret og til rådighed for lejer. Korteste lejeperiode er 1 dag og tilbagelevering skal ske på afleveringsdagen som angivet på forsiden. Returneres udstyret for sent, faktureres lejer for en ekstra lejedag. Fornyelse og/eller forlængelse af lejeperiode sker ved indgåelse af ny kontrakt, hvor den nye lejeperiode fremgår. Ved afbestilling mindre end fem hverdage før aftalt lejedato opkræves lejer betaling på 50 % af lejebeløbet, dog minimum 200 kroner. Ved afbestilling senere end 2 døgn inden aftalte lejeperiode, opkræves den fulde lejepris, dette gælder ligeledes for ikke afhentet udstyr. Udlejer er berettiget til – uden særlig underretning – at erstatte reserveret udstyr med andet udstyr med samme funktion.


1a. Lejeperioden: er den periode der bekræftes i bookingmailen. 

1b. Det lejede omfatter: det som er specificeret i bekræftelsesmailen på bookingen af udstyret. Kabler specificeres ikke nødvendigvis, men betegnes blot "kabler".  

1c. Ansvar: I lejeperioden befinder ansvaret for udstyret sig hos lejer, som hermed også påtager sig forsikringspligten i lejeperioden. Tilbageleveres udstyret i defekt eller væsentlig ringere stand end ved udleveringen, udbedres alle skader/forringelser for lejers regning. 

1d. Ejendomsretten: til det lejede befinder sig hos Ravasound, medmindre anden skriftlig aftale foreligger. Sådanne aftaler kan kun underskrives af firmaets indehavere. 

 

2. Misligholdelse af lejeaftalen

Såfremt en aftalt lejeperiode ikke overholdes af lejer, er udlejer berettiget til uden varsel at afhente det lejede. Det samme gælder, ifald lejer på anden vis misligholder kontrakten. Såfremt der indledes fogedforretning mod lejer, ifald denne standser sine betalinger eller erklæres konkurs, påhviler det lejer omgående at underrette udlejer herom, samt oplyse fogeden eller andre myndigheder om udlejers ejendomsret til de lejede genstande.

 

3. Forsikringsforhold og ansvar

Lejer er i lejeperioden ansvarlig for enhver skade og/eller bortkomst, også selvom skaden er hændelig. Eventuelle skader skal omgående meddeles udlejer og tyveri og hærværk tillige til politiet. Lejer er ansvarlig for alle skader, som udlejer ikke får dækket fra forsikringen, herunder men ikke begrænset til:

 

3a. Tyveri fra åbne eller uaflåste køretøjer

3b. Glemt, tabt eller forlagt udstyr og anden bortkomst, for hvilken der ikke kan påvises skadetidspunkt og –årsag.

3c. Løse kabler, ledninger eller manglende lamper og lyskilder

3d. Grov uagtsomhed for så vidt denne ikke kan lægges Ravasound’s medarbejdere til last.

Udlejer er aldrig ansvarlig for drifts- eller avancetab eller andet indirekte tab, herunder misligholdelse af kontraktslige aftaler. Udlejer hæfter ikke for skader på ting eller personer, som skyldes fejlbetjening, mangelfuld eller forkert installation eller andre forhold, som ligger uden for Ravasound’s kontrol. Lejer overtager ansvar og risiko for det lejede fra det øjeblik transport fra udlejers lager påbegyndes og indtil det lejede er afleveret ifølge bestemmelserne i afsnit 5. Læsning og aflæsning samt transport er alene lejers ansvar med mindre andet er skriftligt aftalt.

 

4. De udlejede genstande

Det udlejede må kun anvendes og installeres i henhold til givne vejledninger og retningslinjer og i henhold til enhver gældende lovgivning. Det udlejede må ikke anvendes udendørs uden forudgående mundtlig eller skriftlig aftale med udlejer – og i så fald alene under de aftalte omstændigheder. Der må ikke foretages ændringer eller reparationer af det lejede uden særlig tilladelse fra udlejer. Det udlejede må ikke på elektrisk vis tilkobles andet udstyr end specificeret af udlejer. Medleverede reservedele skal returneres. Manglende reservedele debiteres til dagspris.

 

5. Afhentning og tilbagelevering

Det lejede afhentes af lejer på udlejers lager. Transport skal ske på forsvarlig vis i et dertil egnet køretøj. Udlejer forbeholder sig ret til at afvise anvendelsen af konkrete transportmidler. Tilbagelevering af det lejede inden udløbet af den aftalte lejeperiode vil ikke uden særlig aftale berettige til nedsættelse af lejen. Det lejede skal, medmindre andet er aftalt, tilbageleveres til samme adresse og sted, hvor det er afhentet. Det lejede betragtes først som afleveret, når udlejer har kvitteret herfor. Såfremt det lejede udstyr ikke er afleveret inden for det aftalte tidspunkt, så pålægges lejer en ekstrabetaling på 500 kroner plus 100 % af listeprisen for leje per påbegyndt døgn, såfremt andet ikke er aftalt med udlejer. Det lejede skal afleveres i samme stand, som det er modtaget. Udstyret skal være grundigt rengjort og korrekt pakket, ligesom kabler skal være oprullede. Udlejer forbeholder sig ret til at rengøre det lejede for lejers regning, såfremt det tilbageleverede ikke lever op til normal standard. Ved afhentning af udstyr er det lejers ansvar at sikre sig, at det udleverede udstyr svarer til det, som lejer kvitterer for. Ved tilbagelevering kontrollerer udlejer det tilbageleverede udstyr. Såfremt der mangler udstyr, kan dette tilbageleveres i henhold til vilkårene for for sen aflevering, som specificeret ovenfor, så længe ekstrabetalingen ikke sammenlagt overstiger dagsprisen for erstatning af det udlejede udstyr. I så fald forbeholder Ravasound I/S sig retten at opkræve dagspris for erstatning af det manglende udstyr.

 

6. Betaling og retstvister

Korttidsleje afregnes ved udstyrets tilbagelevering. Ved langtidsleje, som er minimum 7 dage, lægges et depositum på 50% af lejebeløbet ved afhentning, mens resten afregnes ved udstyrets tilbagelevering. Betalingsbetingelserne er netto kontant. Lejer kan ikke tilbageholde forfaldne ydelser til udlejer med henvisning til ikke anmeldte mangler. Tvister, som måtte udspringe af denne kontrakt, afgøres ved Københavns Byret.


Fortrolighedspolitik
 

Vi forstår og respekterer vigtigheden af privatliv på internettet. Vi vil ikke afsløre information om kunder/brugere til tredje part, med mindre det er nødvendigt for at implementere en transaktion. Vi vil ikke sælge dit navn, adresse, e-mail adresse, kreditkort eller personlige data til nogen tredjepart uden din forudgående tilladelse.

 Oplysning om klagemuligheder

En klage over en vare eller tjenesteydelse købt hos os kan indgives til Center for Klageløsning, Nævnenes Hus, Toldboden 2, 8800 Viborg. Du kan klage til Center for Klageløsning via www.forbrug.dk
EU-Kommissionen online klageportal kan også anvendes ved indgivelse af en klage. Det er særlig relevant for forbrugere med bopæl i et andet EU-land. Klage indgives her - https://ec.europa.eu/odr. Ved indgivelse af en klage skal du angive vores e-mail adresse info@avplus.dk.